"Rzeczą, którą najtrudniej w świecie jest zrozumieć, jest podatek dochodowy"

Audyty podatkowe

Pewność w zakresie prawidłowego wykonywania obowiązków podatkowych zdaje się być dla przedsiębiorców, wspólników, członków zarządów oraz pracowników działów finansowych szczególnie pożądana. Zwłaszcza, jeśli się weźmie pod uwagę możliwość pociągnięcia do odpowiedzialności karnej, karnoskarbowej czy też na gruncie ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych w przypadku stwierdzenia uchybień. Powstaje tylko pytanie jak zapewnić sobie podatkowy komfort ? Rozwiązanie to audyt podatkowy. Audyt podatkowy przypomina nieco kontrolę podatkową wykonywaną przez organ podatkowy w przedsiębiorstwie. Zwieńczeniem przeprowadzonego audytu podatkowego jest raport.

Audyt podatkowy jest jednym z narzędzi zarządzania ryzykiem podatkowym - jego celem jest weryfikacja czy dany podmiot prawidłowo stosuje przepisy prawa podatkowego i ujmuje transakcje we właściwych okresach rozliczeniowych. Dobrze przeprowadzony audyt podatkowy umożliwia przede wszystkim identyfikację obszarów potencjalnych ryzyk podatkowych i nieprawidłowości w rozliczeniach oraz oszacowanie ewentualnych negatywnych konsekwencji finansowych dla firmy i kadry zarządzającej. Audyt podatkowy daje również możliwość zidentyfikowania obszarów pozwalających na uzyskanie oszczędności podatkowych.

W ramach audytu podatkowego szczególny nacisk kładziemy na obszary najbardziej narażone na ryzyko w kontekście dynamicznych zmian prawa podatkowego oraz zmieniających się interpretacji wydawanych przez organy skarbowe. W toku audytu badana jest dokumentacja źródłowa u podatnika w wybranych obszarach pod kątem prawidłowości rozliczeń podatkowych.

Przedmiotem audytu podatkowego jest wyrywkowa analiza wybranej dokumentacji źródłowej (m.in. ksiąg rachunkowych, faktur, ewidencji i deklaracji oraz umów handlowych) oraz weryfikacja wewnętrznych procedur obowiązujących u podatnika.

Dążąc do minimalizacji ryzyka podatkowego nasza Kancelaria zapewnia możliwie szeroki zakres audytów podatkowych. Efektem audytu podatkowego jest raport podsumowujący zidentyfikowane nieprawidłowości i obszary ryzyk wraz ze wskazaniem praktycznych sposobów ich usunięcia oraz rekomendacji co do możliwości ograniczenia tego ryzyka w przyszłości.

Dane kontaktowe

Kancelaria Doradztwa Podatkowego
Andrzej Matras

Gunów-Kolonia 19
28-500 Kazimierza Wielka
Email: andrzej.matras@onet.pl
Telefon: 690203597

Na skróty

Kontakt Oferta Polityka prywatności
Doradca Podatkowy
Projekt i wykonanie BerMar multimedia